Дорослава Строй ООД спечели проект за Повишаване на енергийната ефективност

Дорослава Строй ООД спечели проект за Повишаване на енергийната ефективност

Дорослава Строй ООД спечели проект за Повишаване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

ПРОЕКТ 
№ BG16RFOP002-3.001-0384-C01
„Повишаване на енергийната ефективност в "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД“


 
ГЛАВНА ЦЕЛ: постигане на устойчив растеж и повишаване на коткурентноспособността на „Дорослава строй” ООД чрез изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност.
 
ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 212 165,00 лв,
Стойност на БФП: 855 695.50 лв., от които 727 341,17 лв. европейско и 128 354,33лв. национално съфинасиране
 
 
НАЧАЛО: 06.12.2017година;
КРАЙ: 06.06.2019година.