ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0384-C01

ПРОЕКТ № BG16RFOP002-3.001-0384-C01

 

ПРОЕКТ
№ BG16RFOP002-3.001-0384-C01

„Повишаване на енергийната ефективност в "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД“

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: постигане на устойчив растеж и повишаване на коткурентноспособността на „Дорослава строй” ООД чрез изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност.

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 212 165,00 лв,

Стойност на БФП: 855 695.50 лв., от които 727 341,17 лв. европейско и 128 354,33лв. национално съфинасиране

 

 

НАЧАЛО: 06.12.2017година;

 

КРАЙ: 06.06.2019година.