Дорослава Строй ООД спечели проект за Повишаване на енергийната ефективност

Дорослава Строй ООД спечели проект за Повишаване на енергийната ефективност по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

ПРОЕКТ 
№ BG16RFOP002-3.001-0384-C01
„Повишаване на енергийната ефективност в "ДОРОСЛАВА СТРОЙ" ООД“


 
ГЛАВНА ЦЕЛ: постигане на устойчив растеж и повишаване на коткурентноспособността на „Дорослава строй” ООД чрез изпълнение на комплекс от мерки за подобряване на енергийната ефективност.
 
ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 212 165,00 лв,
Стойност на БФП: 855 695.50 лв., от които 727 341,17 лв. европейско и 128 354,33лв. национално съфинасиране
 
 
НАЧАЛО: 06.12.2017година;
КРАЙ: 06.06.2019година.